Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 mei 2019: impact op de BVBA

Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 mei 2019: impact op de BVBA

Vanaf 1 mei  2019 treedt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking. De huidige veelheid van  vennootschapsvormen worden  tot vier vennootschapsvormen herleid: de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV)  en de maatschap (met VOF en de CommV als subvorm).

Impact op de BVBA

De BVBA zoals we die vandaag kennen,  zal in de toekomst niet meer bestaan. De bestaande  bvba’s zullen moeten worden omgevormd tot BV’s. Deze omvorming impliceert een statutenwijziging.

De omvorming is meer dan een loutere conformatie aan de nieuwe regels, het schept immers ook de mogelijkheid om te genieten van de vrijheden die de nieuwe BV-regels bieden.

Binnen de nieuwe regels die van toepassing zijn op de BV wordt de mogelijkheid gecreëerd om een vennootschap op maat te creëren. Zo wordt het kapitaalbegrip geschrapt (in bvba betreft/betrof dit 18.600 EUR , waarvan bij de oprichting minimaal 6.200 EUR moe(s)t worden volstort). Daarnaast wordt ook het verplicht besloten karakter overboord gegooid, de statuten kunnen immers voorzien dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Verder kunnen verschillende soorten klassen aandelen in het leven worden geroepen met elk hun eigen rechten en plichten. Denk bijvoorbeeld aan aandelen met meervoudig stemrecht.

Overgangsregeling omvorming

De nieuwe regels zijn vanaf 1 mei 2019 van toepassing. Dit impliceert echter niet dat de bestaande BVBA’s reeds vóór 2 mei dienen omgevormd te worden tot BV’s. De wetgever heeft de volgende overgangsregeling voorzien:

  • In principe treedt het nieuwe vennootschapsrecht voor bestaande vennootschappen maar in werking vanaf 1 januari 2020. Vóór die datum ben je natuurlijk vrij om jouw statuten reeds te laten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
  • Vanaf 1 januari 2020 zal elke statutenwijziging, zelfs als de intentie van de wijziging niet ligt in de conformering aan de nieuwe regels, een aanpassing van de statuten aan de nieuwe regels impliceren. 
  • BVBA’s die na 1 januari 2024 nog steeds niets werden omgezet worden automatisch omgezet. Bestuurders onderwerpen zich in deze situatie aan mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden je dossierbeheerder of
bij KMO Team Tax & Legal.