Nieuwigheden Vlaams doelgroepenbeleid officieel

Nieuwigheden Vlaams doelgroepenbeleid officieel

Oudere werknemers

U weet wellicht dat de werkgever een forfaitaire vermindering van zijn werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid kan genieten wanneer hij een volledig aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer uit categorie 1 in dienst neemt of aan het werk houdt die minstens 55 jaar oud is, van wie het kwartaalloon lager is dan 13.945 euro en die verbonden is aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vermindering toegekend:

 • bij het aanwerven van een oudere werknemer (“nieuwe aanwerving”);
 • en bij het aan het werk houden van een oudere werknemer (men spreekt hier over “zittende werknemers”).

Nieuw sinds 1 januari 2019

Het bedrag van de doelgroepvermindering voor zittende 60-plussers werd op 1 januari 2019 verhoogd van 1.150 euro naar 1.500 euro per kwartaal.

Bovendien geldt nu een vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekende 55-plussers en dit gedurende het kwartaal van indiensttreding en de 7 daaropvolgende kwartalen.

Overzicht

Voor elke voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties heeft de werkgever nu recht op een vermindering van basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid volgens het volgende schema:

Jonge werknemers

De werkgevers die jonge werknemers aanwerven kunnen gedurende 8 kwartalen aanspraak maken op een vermindering of een vrijstelling van hun socialezekerheidsbijdragen voor:

 • de middengeschoolde of laaggeschoolde jongeren;
 • die minder dan 25 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal van hun aanwerving;
 • met een kwartaalloon dat een bepaalde loongrens niet overschrijdt. Deze loongrens bedraagt:
  • 7.500 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en die drie daaropvolgende kwartalen
  • en 8.100 euro per kwartaal gedurende de vier daaropvolgende kwartalen
 • die niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • die geen opleiding volgen waarbij ze binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de indiensttreding, een diploma of graad kunnen behalen waardoor ze niet meer als middengeschoold beschouwd kunnen worden;
 • die beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB ;
 • en die verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest.

Nieuw sinds 1 januari 2019

Er geldt nu een vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren, en dit gedurende het kwartaal van indiensttreding en de 7 daaropvolgende kwartalen.

Middengeschoolde jongeren openen nog steeds het recht op een vermindering van 1.000 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van indiensttreding en de 7 daaropvolgende kwartalen.

Voor meer info contacteer uw dossierbeheer of KMO Team HR Focus.