Uw eerste werknemer… bijna ‘gratis’!

Uw eerste werknemer… bijna ‘gratis’!

Wist je dat er een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voorzien is voor de aanwerving van jouw eerste werknemer? En dat sinds vorig jaar de bedragen van de doelgroepvermindering ‘tweede tot zesde aanwerving’ werden verhoogd?

Welke voordelen?

De kleine bedrijven genieten van een vermindering van hun patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid (voor de eerste werknemers geldt zelfs een volledige vrijstelling) om hen aan te moedigen om werknemers aan te werven.  In de onderstaande overzichtstabel zetten we de bedragen even naast elkaar:

Eerste aanwervingvrijstelling voor onbepaalde duur
Tweede aanwerving–  1.550 euro / max. 5 kwartalen
–  1.050 euro / max. 4 kwartalen
–  450 euro / max. 4 kwartalen
Derde aanwerving –  1.050 euro / max. 9 kwartalen
–  450 euro / max. 4 kwartalen
Vierde aanwerving–  1.050 euro / max. 9 kwartalen
–  450 euro / max. 4 kwartalen
Vijfde aanwerving–  1.050 euro / max. 9 kwartalen
–  450 euro / max. 4 kwartalen
Zesde aanwerving–  1.050 euro / max. 9 kwartalen
–  450 euro / max. 4 kwartalen

Eerste werknemer

De doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving is voorbehouden voor de nieuwe werkgever die:

  • hetzij voor het eerst een werknemer die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen is in dienst neemt, dat wil zeggen die uit hoofde van de tewerkstelling in dezelfde technische bedrijfseenheid van werknemers nog nooit aan de socialezekerheidswetgeving voor werknemers onderworpen geweest is;
  • hetzij gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van aanwerving voorafgaan, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren.

Tweede tot zesde werknemer

De doelgroepvermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving is voorbehouden voor de werkgever die een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt. Om na te gaan of het een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer betreft, mag de werkgever tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van die tweede werknemer nooit meer dan 1 (respectievelijk 2, 3, 4 of 5) volledig of gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer(s) tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

Daarenboven kan de vermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving slechts in de loop van een kwartaal toegekend worden indien er tijdens dat kwartaal minstens 2 (respectievelijk 3, 4, 5 of 6) werknemers (al dan niet tegelijkertijd) in dienst zijn.

Deeltijdse tewerkstelling en onvolledige prestaties

Het bedrag van de doelgroepvermindering (zie de forfaits in de tabel hierboven) geldt per kwartaal en voor volledige kwartaalprestaties, dat wil zeggen, voor een voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal prestaties of gelijkgestelde prestaties levert.

In geval van deeltijdse tewerkstelling of onvolledige kwartaalprestaties worden deze bedragen geproratiseerd, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van de volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen doelgroepvermindering toegekend worden.  Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Meer informatie?

Wens je meer informatie over de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, dan kan je steeds terecht bij KMO Team Focus.