Werken of stemmen op 14 oktober 2018 – Kies voor de stemming bij volmacht!

Werken of stemmen op 14 oktober 2018 – Kies voor de stemming bij volmacht!

Mag de werknemer op het werk afwezig zijn om te gaan stemmen? Het antwoord is ja, wanneer de werknemer zijn stemrecht niet kan uitoefenen vóór of na zijn werkuren. Maar in dat geval heeft hij, in principe, geen recht op loon. Een oplossing is er in het stemmen bij volmacht. Hierna beschrijven we u de te volgen stappen.

Formulieren te uwer beschikking

De werknemer moet aan zijn werkgever een attest vragen waarin vermeld wordt dat hij zich om professionele redenen niet kan aanbieden op het stembureau.

U kunt in bijlage een verklaring op eer van de werkgever vinden.

Om bij volmacht te kunnen stemmen moet de werknemer eenvoudigweg een volmachtformulier invullen dat hij bij de gemeente kan bekomen (na voorlegging van het attest van de werkgever) of, naargelang zijn gewest/gemeenschap via:

En als de werknemer bijzitter is?

Als de werknemer opgeroepen wordt om één van de hierna vermelde opdrachten van bijzitter uit te oefenen, heeft hij niet alleen het recht om afwezig te zijn van het werk, maar heeft hij ook recht op zijn normaal loon volgens de regeling van het klein verlet.

Opdrachten van bijzitter Duur van de gewettigde afwezigheid
Opdrachten als bijzitter in een hoofdbureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen De nodige tijd
Opdrachten als bijzitter in een hoofdtelbureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

 

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 13/09/2018