Wie zijn dit jaar de uitverkozenen om een fiscale controle te ontvangen?

Wie zijn dit jaar de uitverkozenen om een fiscale controle te ontvangen?

De fiscus heeft naar goede gewoonte enkele controleacties aangekondigd om belastingplichtigen ertoe aan te zetten hun fiscale verplichtingen spontaan na te leven. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen werden specifieke aandachtspunten naar voren geschoven die een meer dan bijzondere aandacht zullen genieten van uw lokale belastingcontroleur.

 

Particulieren lopen een hoger risico om gecontroleerd te worden, indien zij:

  • de betaling van een onderhoudsgeld in aftrek hebben gebracht, in het bijzonder wanneer dit werd overgeschreven naar het buitenland;
  • als bedrijfsleider of loontrekkende hebben geopteerd om de werkelijke beroepskosten te bewijzen;
  • een onroerend goed, waarvan zij eigenaar zijn in België, verhuren waarbij de betaalde huur door de huurder als beroepskost in aftrek wordt genomen;
  • hun belastingaangifte laattijdig of niet hebt ingediend.

 

Ondernemingen lopen op hun beurt een hoger risico om een fiscale visitatie te krijgen bij:

  • het aanleggen van een liquidatiereserve, in het bijzonder de naleving van de toepassingsvoorwaarden;
  • het niet aangeven van buitenlandse inkomsten;
  • de aftrek van niet-recurrente kosten van een uitzonderlijke omvang of met een uitzonderlijke impact;
  • een omzet die een gebrek aan samenhang vertoont, abnormaal in verhouding staat van gelijkaardige ondernemingen of abnormaal evolueert;
  • een holding die een kapitaalsverhoging heeft doorgevoerd en nadien een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

Vanzelfsprekend zullen ook andere controles worden uitgevoerd naar de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

 

Fiscale rechtsbijstandverzekering voor ondernemingen

Indien je als onderneming een verhoogd risico loopt om gecontroleerd te worden door de fiscus, kan je als bedrijfsleider overwegen om een fiscale verzekering te nemen.

In het kader van deze fiscale verzekering zullen de belangen van je onderneming bij een fiscale controle worden behartigd door fiscale experts. Zelfs bij een eenvoudig verzoek tot inlichtingen omtrent jouw aangifte.

Je geniet bijgevolg een dekking voor de erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars, maar ook voor kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Anticiperen kan in dit opzicht alleen maar leiden tot een win-winsituatie.