Alternatieven voor de traditionele banklening op een rij

Alternatieven voor de traditionele banklening op een rij

Van oudsher, richtten ondernemers zich naar de banken voor (extra) financiering. Tegenwoordig zijn er echter wel wat interessante alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar.

 

1. Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij, rechtstreeks of via een crowdfunding platform, nieuwe aandelen verwerven in een groeibedrijf. Dit is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers, die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet. Zo’n vennootschap kan in een “fiscale rugzak” (startende fase + groeifase) tot € 500.000 ophalen. De investeerder kan maximum per jaar € 100.000 investeren via deze Tax Shelter en de Tax Shelter voor start-ups.

 

2. Winwinlening

Alle KMO ’s in Vlaanderen kunnen genieten van een goedkope privé-financiering. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever (vriend, kennis, familie) jou een lening voor een periode van 8 jaar. Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 50.000 per kredietgever en € 200.000 per starter of KMO.

De wettelijke intrestvoet voor 2019 werd terug vastgesteld op 2%. Daardoor mag de rente van een Winwinlening afgesloten in 2019 liggen tussen 1% en 2%. Bovendien krijgt de kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan men 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

De kredietgever kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer. Ook mag de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt. Ook de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt komt niet in aanmerking. Meer info kan je hier vinden.

 

3. KMO- cofinanciering

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van het PMV voor starters en bestaande ondernemingen.  Het maximumbedrag bedraagt  € 350.000 en kan niet hoger zijn dan 4 maal de eigen inbreng.  De co-financier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte.  PMV komt tussen voor maximaal 50% van de globale financieringsbehoeften.  De eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.  Je kan de aanvraag indienen via een kredietinstelling waarmee PMV een samenwerkingsakkoord heeft of rechtsreeks bij PMV.  De intrestvoet bedraagt 3%, met een looptijd van 3 tot 10 jaar.

 

4. Waarborgen door het PMV

Als je zelf niet voldoende waarborgen kan bieden bij financieringsdossiers, kan je daarvoor steun krijgen bij het PMV. Het verlaagt het risico voor de bank en verhoogt jouw kredietwaardigheid. Dit kan het verkrijgen van een lening vergemakkelijken. Eénzelfde onderneming kan maximum gebruik maken van €750.000 aan waarborgen voor kredietovereenkomsten.  Deze waarborg kan ten hoogste 75% van uw krediet dekken (tot €1.5 miljoen), aan een premiedekking gelijk aan:

 

het waarborgbedrag x de duur van de waarborg in jaren x 0,5 % 

 

Deze is in één keer te betalen vooraleer de waarborg in werking treedt. Meer info kan je hier vinden.

 

5.Crowdfunding/lending

Crowdfunding is gebaseerd op het principe ‘vele kleintjes maken één grote’. Het is een financieringsmodel waarbij je via een onlineplatform geld ophaalt bij het grote publiek. De investeerders ontvangen rente of een winstuitkering. Vb. Lookandfin, Winwinner, Bolero,…

 

6. Business Angels

Business Angels zijn gegoede personen die geld ter beschikking stellen van projecten.  Vooral de ervaring, knowhow en het netwerk van deze personen zijn een meerwaarde.

 

7. Factoring / reverse factoring

Factoring is een eenvoudige vorm van werkkapitaalfinanciering. Als kmo kan je (een deel van) je debiteurenadministratie uitbesteden aan een factoringmaatschappij. Omdat het factuurbedrag door een factoringmaatschappij wordt voorgeschoten, zal de liquiditeit van het bedrijf vergroten.  De financiering v.h. bedrijf houdt op die manier gelijke tred met de groei van de onderneming. Er zijn verschillende spelers in de markt die dergelijke diensten bieden.

 

Besluit

Een gezonde financieringsmix biedt alternatieven voor ondernemingen.  Wanneer de beslissingstermijn van de bank te lang is of men krijgt geen bankkrediet, dan is er nog geen reden tot paniek.  Ook alternatieve leningen kunnen leiden tot nieuwe groeikansen en strategieën.

 

Mocht je meer informatie nodig hebben, dan kan je steeds terecht bij je dossierbeheerder.