Bijkluswet: stel jezelf in regel met de nieuwe verzekeringsverplichtingen

Bijkluswet: stel jezelf in regel met de nieuwe verzekeringsverplichtingen

De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (ook gekend als de ‘bijkluswet’) biedt werknemers met een arbeidsovereenkomst die voor minstens 80% tewerkgesteld zijn, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden de mogelijkheid om jaarlijks onbelast bij te klussen tot een bepaald bedrag. Dit kan voor een aantal kleinschalige en occasionele activiteiten die in de wet zijn opgelijst.

Daartoe heeft de wetgever twee nieuwe pijlers in het leven geroepen: het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers.

Om te genieten van het nieuwe statuut moeten de betrokken partijen aan een aantal door de wet opgelegde voorwaarden voldoen, waaronder het afsluiten van een verzekering. Hoewel de wetgever nog minimumvoorwaarden kan opleggen waaraan de nieuwe verzekering zal moeten voldoen, pasten de meeste verzekeraars alvast hun aanbod aan zodat je jezelf in regel kan stellen.

Organisaties die verenigingswerkers tewerkstellen

Organisaties die verenigingswerkers tewerkstellen, moeten een verzekering afsluiten voor:

  • hun buitencontractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de risico’s die het verenigingswerk met zich meebrengt,
  • de lichamelijke letsels die verenigingswerkers lijden door ongevallen tijdens de uitvoering van het verenigingswerk of op de weg van en naar deze activiteiten, en door ziektes die zij oplopen als gevolg van het verenigingswerk.

Een organisatie die een aansprakelijkheids- en/of ongevallenpolis afsluit of afsloot, kan zijn verzekeraar verzoeken de dekking uit te breiden met de volgende waarborgen:

  • de aansprakelijkheidspolis met de waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie met verenigingswerkers’,
  • de ongevallenpolis met de waarborg ‘lichamelijke letsels verenigingswerkers’.

De dekking geldt uiteraard in zover de voorwaarden voor de bijkluswet worden nageleefd.

Als de aansprakelijkheidspolis een waarborg rechtsbijstand omvat, kijk dan na of de uitbreiding ook voor de rechtsbijstand van de organisatie in haar hoedanigheid van aansteller van verenigingswerkers geldt !

Particulieren die occasionele diensten tussen burgers verrichten

Particulieren die volgens de bepalingen van de bijkluswet occasionele, niet-professionele diensten verrichten tussen burgers, moeten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Voor de polis familiale aansprakelijkheid kiezen de meeste verzekeraars ervoor om de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de occasionele diensten tussen burgers, onmiddellijk en automatisch te verzekeren. Dit geldt ook voor de dekking rechtsbijstand als U deze waarborg in de familiale polis heeft afgesloten.

Net zoals voor het verenigingswerk, geldt deze dekking als de voorwaarden van de bijkluswet worden nageleefd.

Meer informatie?

Doe zeker navraag bij uw verzekeraar of makelaar en ga er niet vanuit dat alles automatisch geregeld is ! Voor meer informatie over deze aanpassingen kunt u steeds terecht bij uw dossierbeheerder of KMO Team.