De implicaties van de invoering van de B2B-wet op uw onderneming

De implicaties van de invoering van de B2B-wet op uw onderneming

Op 1 december 2020 trad de nieuwe B2B-wet in werking. Deze B2B-wet handelt over oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, net zoals de wetgever eerder reeds tussenkwam in B2C-relaties. Kleinere ondernemingen zullen beter beschermd worden, aangezien zij door deze wet een ruimere bescherming genieten ten opzichte van grotere ondernemingen zoals misbruik en oneerlijke marktpraktijken. Naar aanleiding van deze wetswijziging is het aangewezen om de clausules uit uw standaardcontracten en algemene voorwaarden te bekijken en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wet.

 

Toepassingsgebied

De B2B-wet is van toepassing op alle ondernemingen uit alle sectoren, behalve voor financiële diensten of overheidsopdrachten. Elke overeenkomst die gesloten, gewijzigd of hernieuwd wordt na 1 december 2020 dient aan de voorwaarden te voldoen.

 

Zwarte en grijze lijst

Elke overeenkomst dient transparant en duidelijk te zijn. Daarom wordt er in B2B-relaties voorzien in een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige bepalingen die niet mogen worden opgenomen in een overeenkomst.

 

De zwarte lijst

Er zijn vier bepalingen die absoluut niet mogen vermeld worden in de overeenkomst.

Zo is het niet toegelaten

 1. één partij onherroepelijk te verbinden, terwijl de andere partij de verbintenis afhankelijk maakt van zijn eigen wil
 2. dat een van de partijen zich het recht voorbehoudt om een of meer bepalingen van de overeenkomst te interpreteren
 3. De toegang tot de rechter te beperken of uit te sluiten
 4. De kennisneming of aanvaarding van andere niet in de tekst vermelde clausules op te nemen, zonder dat de tegenpartij voor het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van deze clausules

(bijvoorbeeld een clausule die stelt dat een partij de algemene voorwaarden aanvaardt, maar deze werden niet voorafgaand bezorgd. Dit komt vaak voor in de algemene voorwaarden).

 

De grijze lijst

De grijze lijst bevat acht bepalingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn tenzij het tegendeel bewezen kan worden. Dit is het geval voor clausules die:

 1. de onderneming het recht verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen
 2. een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn
 3. zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust
 4. op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van haar contractuele verplichtingen
 5. geen redelijke opzegtermijn bevatten
 6. de onderneming ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen van de overeenkomst
 7. de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen beperken
 8. in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, schadevergoedingsbedragen vastleggen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden

 

 

Algemene toetsingsnorm

Naast de twee lijsten werd ook een algemene norm ingevoerd. Volgens deze bepaling kan elke bepaling van een overeenkomst die een onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, onrechtmatig zijn. Om het onevenwicht te beoordelen, zullen verschillende criteria in aanmerking worden genomen zoals bijvoorbeeld de geldende handelsgebruiken of de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de clausule.

 

Sanctie

Indien een bepaling uit een overeenkomst niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is het verboden en nietig. De bepaling krijgt in dat geval geen uitwerking. De overige bepalingen kunnen blijven voortbestaan indien de overeenkomst zonder de onrechtmatige bepaling kan blijven voortbestaan.

 

Besluit

Naar aanleiding van de nieuwe B2B-wet, die in werking trad op 1 december 2020, is het aangewezen om na te gaan of de bepalingen in algemene voorwaarden en standaardcontracten van uw onderneming, voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe wetgeving. Het is vooral belangrijk dat alle clausules transparant en duidelijk zijn. Indien je vragen hebt over de impact van de B2B-wet op jouw onderneming kan je steeds terecht bij onze collega’s van Tax & Legal.