Een nieuwe outfit op kosten van de werkgever?

Een nieuwe outfit op kosten van de werkgever?

De meerderheid in de rechtspraak oordeelt eenduidig over welke (forfaitaire) kledijvergoedingen onder de terugbetaling van effectieve beroepskosten vallen en welke onder voordelen van alle aard.

 

Wij overlopen graag nog even de algemene principes:

 

De regel: voordeel van alle aard

In principe vallen kosten voor privé-uitgaven die de werkgever aan de werknemer vergoedt onder het begrip loon, meer bepaald als voordeel van alle aard. Deze voordelen worden toegekend omwille van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepsactiviteit.

Het kopen van stadskledij voor dagdagelijks gebruik en het gebruik van bijvoorbeeld een trolley zijn persoonlijke noden die iedereen zelf invult. Wil de werkgever deze kosten vergoeden dan is dit een voordeel van alle aard, indien de vergoeding omwille van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepsactiviteit wordt toegekend.

 

Sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke behandeling

Aangezien een kledijvergoeding in principe beschouwd wordt als loon, moet hierop sociale bijdragen worden berekend en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

 

De uitzondering: terugbetaling van effectieve beroepskosten

De rechtspraak oordeelt dat de voordelen zoals gereedschap of werkkledij (1) die de werkgever toekent niet onder het begrip loon vallen.

Aangezien er evenwel geen wettelijke definitie voorhanden is over wat werkkledij is, stelt bepaalde rechtspraak dat een kledingstuk geen werkkledij is als het niet verplicht wordt opgelegd door de reglementering inzake de bescherming op het werk en als het gemakkelijk in het dagelijks leven, en buiten het werk, gedragen kan worden.

 

Sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke behandeling

Gereedschap of werkkledij valt niet onder het begrip loon. Hierop moet dan ook (voor het deel dat als effectieve beroepskost beschouwd wordt) geen sociale bijdragen worden berekend. Op fiscaal vlak worden deze kosten gezien als ‘kost eigen aan de werkgever’ zodat het voor de werkgever aftrekbaar is.

 

(1) Hieronder valt werkkledij in de strikte zin van het woord (bv. overalls, veiligheidsschoenen,…) of andere door de werkgever opgelegde kledij die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform,…).

 

Heb je nog vragen? Neem zeker even contact op met KMO Team HR Focus.