Het sociaal statuut student – ondernemer

Het sociaal statuut student – ondernemer

De ministerraad heeft het nieuwe statuut van student –ondernemer goedgekeurd en dit treedt in voege vanaf 1 januari 2017. Het doel van deze wetgeving is de ondernemingsgeest van jongeren te stimuleren.

Deze creatie van een nieuw statuut is van toepassing op student-ondernemers tussen de 18-25 jaar, die op regelmatige basis ingeschreven zijn voor lessen in een onderwijsinstelling met het oog op het bekomen  van een diploma dat erkend is door een bevoegde instantie in België.

De wet  voorziet:

  • Een voordelig systeem van sociale bijdragen voor studenten die een inkomen hebben dat lager is dan de drempel die  van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep (€ 13010,66 in 2016):
  • Vrijstelling van sociale bijdragen indien hun jaarlijkse inkomen minder bedraagt dan € 6505,33.
  • Een percentage van 21% in 2017 (20,5% in 2018) voor inkomsten tussen de € 6505,33 en € 13010,66.
  • Het behoud van rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste indien de inkomsten lager zijn dan € 6505,33, en als titularis  indien de student bijdragen betaalt.  De periodes waarvoor de student zelf verminderde bijdragen betaalt, laten ook toe om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverzekering.
  • Een jobstudent en een student-ondernemer zullen op gelijke voet staan voor de berekening van de personen ten laste.  De eerste inkomstenschijf van de student-ondernemers zal niet beschouwd worden als een middel voor de berekening van de personen ten laste. (ten belope van €2610 niet geïndexeerd).

Inkomsten uit alternerende opleiding zullen niet in aanmerking genomen worden als een middel voor studenten om fiscaal ten laste te blijven van de ouders.

Hoe worden de netto bestaansmiddelen van zo’n student samengesteld?

Netto bestaansmiddelen zijn alle inkomsten van de student. Behoren niet tot netto bestaansmiddelen: kinderbijslag, studietoelage en onderhoudsgelden tot € 3140 per jaar.

Bijvoorbeeld : Student met studentenwinst van € 5.000, verminderen met € 2.610. Het saldo € 2.390 mag nog verminderd worden met kosten (eventueel forfaitaire 20%) € 1.912 saldo. Netto bestaansmiddelen  van kinderen van een koppel dat gehuwd is of wettelijk samenwonend € 3.140.   Kind van alleenstaande ouder € 4.530 en een gehandicapt kind van alleenstaande ouder € 5.750.

Opgelet: Voor diegenen die willen werken in regie, een zelfstandige mag niet onder gezag, leiding en toezicht werken of we hebben te maken met een schijnzelfstandige.

Bron : Partena , Minister van zelfstandigen de heer Borsus