Hoe wordt het corona overbruggingsrecht belast?

Hoe wordt het corona overbruggingsrecht belast?

Het overbruggingsrecht is een vorm van vervangingsinkomen.  Dit betekent dat het helaas niet belastingvrij is. Het is een afzonderlijk belastbaar inkomen, dat bijgevolg dient te worden opgenomen in je personenbelasting.  Op deze uitkering zijn er wel geen sociale bijdragen verschuldigd.

De belastbaarheid van de corona – overbruggingsrechtstelsels (“crisis”- overbruggingsrecht en “heropstart”- overbruggingsrecht) wijken af van het klassieke overbruggingsrecht en is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

 

1. Het “crisis” overbruggingsrecht

De zelfstandige eenmanszaken (winsten/baten)

Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht moesten stopzetten of minstens 7 dagen moesten onderbreken zijn afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%, een afwijkend fiscaal gunstregime, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

 

Zelfstandige bedrijfsleiders

Deze vergoedingen worden als vervangingsinkomsten gezamenlijk belast tegen normale progressieve tarieven (tussen de 25 % – 50 %).

 

Zelfstandige helpers

Deze beroepsinkomsten worden als bezoldigingen gekwalificeerd.  Bijgevolg zijn ze vervangingsinkomsten die gezamenlijk belast worden tegen normale progressieve tarieven (tussen de 25% en 50%).

 

Meewerkende echtgenoten maxi-statuut

Crisis-overbruggingsuitkeringen worden hier niet belast. Er is in het Wetboek van inkomstenbelasting (WIB) niets opgenomen dat deze uitkeringen aan personenbelasting onderwerpt.

 

2. Het “heropstart” overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Dit is een relance uitkering ter ondersteuning van de opstart voor zelfstandigen die hun activiteit verplicht moesten stopzetten in de periode tussen juni en augustus 2020.

 

Zelfstandige eenmanszaken genieten geen afwijkend fiscaal gunstregime en worden belast aan de progressieve tarieven (tussen 25 en 50%).

 

Rond de meewerkende echtgenoten is er ook hier niets opgenomen in het WIB en worden dan ook niet belast.

 

3. Besluit

De loonpolitiek van de bedrijfsleiders kan je nog optimaliseren vermits er geen bedrijfsvoorheffing is ingehouden op het vervangingsinkomen.  Als je vragen over de belastbaarheid van je overbruggingsrecht of je wil weten of je eenmanszaak voldoet aan het afwijkend fiscaal tarief, spreek dan zeker je dossierbeheerder even aan.

 

Om je belastingdruk in 2021 niet te hoog te laten oplopen kan het interessant zijn je normale loonuitbetalingen stop te zetten of te verminderen. Neem zeker even contact met ons op.