Hou je rekening courant in de hand

Hou je rekening courant in de hand

Wat is een rekening courant precies?

 

Een rekening courant is de weergave van onderlinge schulden of vorderingen tussen de aandeelhouders/vennoten en de vennootschap.
De bedragen die de bedrijfsleider tegoed heeft op de vennootschap vormen een rekening courant passief (credit). Anders gezegd is dit een vordering op de vennootschap geboekt onder grootboekrekening 483000.

Wanneer de bedrijfsleider geld moet betalen aan zijn vennootschap spreken we van een rekening courant actief (debet). Een schuld aan de vennootschap geboekt onder de grootboekrekening 416000.

 

Hoe ontstaat een rekening courant actief?

 

Een bedrijfsleider en zijn vennootschap zijn twee verschillende personen. De bedrijfsleider is een fysiek persoon (vlees en bloed) en de vennootschap is een rechtspersoon. De vennootschap is een persoon die je hebt geschapen maar die daarbij zijn eigen rechten en plichten heeft. Deze vennootschap kan dus op zichzelf aankopen, verkopen, leningen aangaan,….
Wanneer je als vennoot de vennootschap je eigen sociale bijdragen laat betalen (zonder die als loon te boeken), je persoonlijke vakantie naar Spanje, je keuken, het privé voordeel op het gebruik van de personenwagen niet als loon laat boeken,… ontleen je geld aan de vennootschap.

Iedere kost moet beroepsmatig verantwoord worden en je moet het bedrag aantonen met bewijsstukken (art 49 WIB 92). Een advocaat zal bijvoorbeeld een beroepsmatige verklaring moeten hebben om tuinwerkzaamheden als beroepskost te kunnen beschouwen.

Je boekhouder moet dus preventief controleren of de onkosten bedrijfseconomisch te verdedigen zijn en kan de betalingen enkel maar inboeken als er bewijsstukken zijn. Vandaar dat er over bepaalde betalingen die je hebt gedaan regelmatig vragen komen. Indien de boekhouder deze kosten niet kan verantwoorden zullen deze, in samenspraak met de bedrijfsleider, ook als rekening courant actief geboekt worden.

 

Wat zijn de nadelen van een rekening courant actief?

 

 • Problemen bij een echtscheiding. Aangekochte goederen op naam van de vennootschap zijn immers eigendom van de vennootschap. Een computer die door de bedrijfsleider als cadeau aan zijn vrouw werd gegeven, zal teruggevraagd worden door de zaak als ze zouden scheiden.

 

 • Misbruik van vennootschapsgoederen. Een auto die gekocht wordt voor de echtgenoot van de bedrijfsleider, die niet in de zaak zit kan juridische gevolgen hebben bij niet betaling van schulden.

 

 • De debet rekening courant is een doorn in het oog voor de bank indien er kredieten aangevraagd worden. De rekening courant wordt beschouwd als afname van het eigen vermogen van de onderneming die zo de kredietwaardigheid van de vennootschap schaadt.

 

 • Bij een overdracht van aandelen (verkoop van de onderneming) zal de koper onmiddellijk de vordering van de rekening courant op de bedrijfsleider opeisen.

 

 • Een groot fiscaal-financieel gevolg is het voordeel alle aard voor het verlenen van gratis of goedkope leningen. Deze fictieve debetrente voor rekening courant debet voor het inkomstenjaar 2020 is gestegen naar 10,2% (B.s. 01/03/2021). Normaal gezien wordt dit als loon mee opgenomen, maar toch wordt de uitzondering om dit bedrag via de vennootschap te laten belasten veel toegepast. Hierdoor vergroot je de schuld aan je vennootschap. Een rekening courant debet van € 50.000 wordt dan bijvoorbeeld € 55.100.

 

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

 

 • Verhoogde wedde of tantième (bestuurdersbezoldiging op basis van de winst) toekennen maar niet opnemen en inboeken op je rekening courant. Dit is een dure oplossing omdat je extra sociale bijdragen en personenbelasting moet betalen op inkomen dat eigenlijk niet wordt uitgekeerd.

 

 • Er zijn andere alternatieve verloningstechnieken mogelijk die fiscaal iets interessanter zijn. Aandelenopties en warrants zijn financiële producten waarmee je het recht verwerft om een financieel product te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Denk dan bijvoorbeeld aan Proboss.

 

 • Door de rekening courant binnen de vennootschap om te zetten in een terug te betalen niet – hypothecaire lening op langere termijn waarbij er contractuele afspraken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een autolening, woninglening,… (rente tussen de 0,94 – 2,6 %).

 

 • De vennootschap keert dividenden uit en je benut de netto bedragen om je rekening courant aan te zuiveren. De keuze van het soort dividenden is belangrijk voor de belastingdruk oa liquidatiereserve, vvpr bis,…). Het voordeel is dat de roerende voorheffing wordt ingehouden en betaald wordt door de vennootschap.

 

 • Indexeren van de huur maatschappelijke zetel en inboeken op uw rekening courant

 

 • De rekening courant terugbetalen met privé middelen onder andere door verkoop van privé goederen.

 

 • Verhuren van roerende goederen aan de vennootschap en inboeken op uw rekening courant.

Besluit

 

De bedragen die je privé opneemt van de bankrekening van je vennootschap vormen voor jou geen belastbaar inkomen. Wanneer je de bedragen terugbetaalt aan de vennootschap, is dit bedrag voor haar geen belastbare winst. Soms heb je privé geld te kort en is het snel gebeurd om geld van de onderneming over te schrijven. Een vrij dure vorm van lenen, aangezien de debetrente hier 10,2% bedraagt. Op die manier ontstaat er een sneeuwbaleffect. Je kan samen met je dossierbeheerder het saldo van de rekening courant nazien en voor een structuur kiezen die dit onder controle houdt.

 

Heb je een hoge rekening courant actief? Praat erover met je dossierbeheerder. Samen bekijken we de beste oplossingen om deze te optimaliseren.