Nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de EU vanaf 1 juli 2021

Nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de EU vanaf 1 juli 2021

Voor ondernemingen die online eigen goederen verkopen aan particulieren die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten gelden vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels. Deze regels zijn niet van toepassing op verkopen tussen ondernemingen onderling of verkopen aan Belgische particulieren. Het doel van deze nieuwe regels is om de regels op vlak van e-commerce te vereenvoudigen en te moderniseren.

 

Afschaffing van de lokale drempelbedragen voor afstandsverkoop

 

Voor Belgische ondernemingen die goederen verkopen en leveren aan particulieren in andere EU-lidstaten, gelden er momenteel drempelbedragen. Indien je onder deze drempelbedragen blijft, kan dit met aanrekening van Belgische btw. Indien de lokale drempels voor afstandsverkopen overschreden worden en de leverancier instaat voor het transport of uitdrukkelijk opteert voor de toepassing van de btw in de lidstaat van aankomst, is de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan particulieren binnen de EU belastbaar in de lidstaat waar de goederen geleverd worden. Deze lokale drempels worden bepaald door de lidstaat van aankomst (35.000 euro of 100.000 euro).

Vanaf 1 juli 2021 zullen voormelde drempelbedragen afgeschaft worden , omdat deze steeds vaker overschreden werden door de toename van e-commerce. Er wordt voorzien in één globale drempel van 10.000 euro voor alle verkopen aan particulieren die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten. Wanneer deze drempel overschreden wordt, dient de btw aangerekend te worden  van de lidstaat waar de koper is gevestigd. Gezien deze drempel laag is, zal de drempel sneller overschreden worden dan in de huidige regeling, zodat er buitenlandse btw verschuldigd is. Er dient In dat geval wel geen btw-registratie meer te gebeuren in andere lidstaten, aangezien de buitenlandse btw kan aangegeven worden via één btw-aangifte op kwartaalbasis (de One Stop Shop aangifte (OSS-aangifte)). Indien je weet dat je snel de drempel van 10.000 euro zal bereiken, kan je er bijgevolg voor opteren om buitenlandse btw aan te rekenen vanaf de eerste verkoop.

 

Uitbreiding van de Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

 

2.1. Binnen de EU

Onder de huidige regels inzake verkopen of afstand dienen bedrijven die goederen verkopen aan particulieren in een andere lidstaat zich voor btw te registreren in die lidstaat wanneer zij bepaalde drempelbedragen overschrijden en hier lokale btw-aangiftes indienen.

Voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten geldt de vereenvoudigde Mini-One-Stop-Shop (MOSS) regeling. Dit houdt in dat deze diensten worden geacht plaats te hebben waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Dit heeft als gevolg dat zij zich niet in elke lidstaat waar zij diensten leveren moeten registreren voor btw-doeleinden.

Deze regeling zal vanaf 1 juli 2021 uitgebreid worden naar alle diensten die online worden aangeboden, alsook tot afstandsverkopen van goederen binnen de EU, zodat dit een vereenvoudiging met zich meebrengt ten opzichte van de huidige regeling.

 

2.2. Buiten de EU

Voor de invoer van goederen uit landen buiten de EU vervalt de huidige regeling waarbij er een btw-vrijstelling geldt bij invoer van goederen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 22 euro. Alle goederen die in de EU worden ingevoerd zijn bijgevolg onderworpen aan btw. Leveranciers van goederen kunnen opteren voor de Import One-Stop-Shop (IOSS) regeling die werd ingevoerd voor goederen met een waarde van maximum 150 euro. Indien zij hiervoor opteren, is er enkel btw verschuldigd over de effectieve verkoop in de lidstaat van aankomst, zodat de invoer op zich is vrijgesteld van btw. Indien zij niet opteren voor de IOSS, zal de invoer onderworpen zijn aan btw.

 

Besluit

De nieuwe e-commerce regels gelden vanaf 1 juli 2021 voor alle ondernemingen die verkopen op afstand doen. De drempel voor verkopen op afstand van Belgische ondernemingen aan andere EU-lidstaten van 10.000 euro zal sneller overschreden worden, dan onder de huidige regels het geval was. Daarnaast worden de regels vereenvoudigd door de invoer van de Mini One Stop Shop regeling.
Heb je vragen over de nieuwe e-commerce regels, of over de gevolgen voor je webshop, aarzel dan niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder.

 

Ilja Bohner
Juridisch Adviseur