Welke verzekeringen sluit je best af als ondernemer?

Welke verzekeringen sluit je best af als ondernemer?

De opbouw van het verzekeringsdossier van een onderneming is allesbehalve standaardwerk.

De grootte van het bedrijf, de aard van de activiteit(en), de markt waarin men actief is, klanten, leveranciers… zijn factoren die een rol spelen bij de samenstelling van jouw verzekeringsdossier.

Er zijn veelvuldige technieken om de risico- situatie van een bedrijf in te schatten:

 • Stroomdiagrammen : van waar (leveranciers) komen de grondstoffen, wat gebeurt er mee in de onderneming, naar waar (klanten) en hoe vertrekken de afgewerkte producten,…
 • Aansprakelijkheid: welke contracten sluit het bedrijf af met klanten /opdrachtgevers, leveranciers, vervoerders…?
 • Wat gebeurt indien de productie, om gelijk welke reden, stilvalt voor langere tijd?
 • Personeel: zowel werknemer(s) als zaakvoerder kunnen slachtoffer worden van een ongeval of ziekte, wat een rem kan betekenen op de werking of productiviteit van de onderneming.
 • Welke gevaren vormen een mogelijke bedreiging voor de activa (machines, wagenpark, computer, data,…)?

Een veel voorkomende aanpak is het gebruik van een verzekeringsfiche, een steekkaart  met een opdeling van het verzekeringsdossier in 4 rubrieken:

 • personen
 • aansprakelijkheid
 • activa
 • continuïteit, ook wel omschreven als de financiële toestand

Hier vermelden we enkele veel voorkomende verzekeringspolissen per rubriek

Personen

De arbeidsongevallenverzekering is een polis die verplicht door de werkgever dient afgesloten te worden voor al je werknemers voor ongevallen tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

Vrijblijvend kunnen er extra- legale polissen aangeboden worden aan het personeel, zoals de groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering. Naast het extralegaal pensioen via de groepsverzekering, kan er ook nog een hospitalisatieverzekering gekoppeld worden aan de groepsverzekering. Dit vormt een aantrekkelijke alternatieve vorm van verloning die je aan (bepaalde) werknemers kan aanbieden.

Voor de zelfstandige zaakvoerder is het belangrijk rekening te houden met mogelijke arbeidsongeschiktheid en de gevolgen er van. Welke consequenties heeft het (tijdelijk) wegvallen van de bedrijfsleider voor de persoonlijke financiële situatie en voor de onderneming? Hier komen polissen als Gewaarborgd Inkomen, IPT (aanvullend pensioen), KeyMan – verzekering,… in beeld.

Aansprakelijkheid

 • De polis BA Uitbating dekt de schade die je zelf en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Het is essentieel om voldoende hoge vergoedingslimieten te voorzien. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bedrijf in faling gaat omwille van onvoldoende hoog verzekerde bedragen.
 • De polis BA Na Levering  dekt de aansprakelijkheid van de onderneming indien de werken of producten, na hun (op-) levering schade toebrengen aan derden; ook hier dienen voldoende hoge verzekeringsbedragen voorzien te worden.
 • Vaak wordt de polis Beroepsaansprakelijkheid geassocieerd met intellectuele beroepen, denk dan aan (para-) medici, architecten, notarissen, … Deze verzekering dekt schade-eisen die ingediend worden gedurende de periode dat de polis van kracht is, met de mogelijkheid fouten te dekken die jaren geleden gemaakt zijn.

Activa  

 • De Brandverzekering neemt de centrale plaats in, in deze rubriek: zowel voor Gebouwen als voor Materieel en Goederen (koopwaar) dient bekeken in welke mate zij onderhevig zijn aan welke gevaren, en voor welke waarde zij verzekerd moeten worden (nieuwwaarde, werkelijke waarde).
 • Wagenpark: de voertuigen kunnen al dan niet in omnium worden verzekerd en uitgebreid worden met een Bijstandsverzekering ingeval van ongeval of pech
 • Elektronisch materiaal, computers, pc’s,… worden best in een All-Risk polis verzekerd, omwille van hun ‘kwetsbare’ karakter.

Bedrijfscontinuïteit

 • De Bedrijfsschade verzekering voorziet in de opvang van de vaste kosten en winstderving ingeval van productiestilstand als gevolg van een schadegeval (Brand, Waterschade…). Het is een vaak over het hoofd geziene dekking, die erg belangrijk is om de financiële gezondheid van de je onderneming te garanderen.

Bovenstaande is een eerste benadering om tot een overzicht te komen van een verzekeringsdossier. Elk bedrijf is echter anders en heeft eigenheden, waarmee men rekening moet houden bij het opstellen van een volledig  dossier. Een grondig onderhoud met een verzekeringsmakelaar is daarom onontbeerlijk om de nodige details en finesses aan te brengen. Heb je vragen? Neem dan zeker even contact op met KMO Team Verzekeringsadvies voor een vrijblijvend gesprek.